Stadgar för Malma Backes samfällighetsförening

Malma Backes samfällighetsförenings stadgar återges nedan. Stadgarna från 2010‐12‐07 går även att ladda ner i sitt ursprunliga utförande. Gå till följande sida för mer information om samfällighetens – bildande: https://malmabacke.se/samfalligheten/106


Den 1/11 2006 beviljade lantmäterimyndigheten i Uppsala län registrering av Malma Backes Samfällighetsförening.

Stadgar reviderade 2010‐12‐07 och 2020-08-11


Ärende

Stadgar för Malma Backes Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Malma Backes Samfällighetsförening. Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i föreningen eller av en styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen därtill utsett.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar samfällighetens egendom, se anläggningsbeslut, samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Uppsala kommun.

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt minst 1 och högst 4 suppleanter.

§ 6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett år och för suppleant ett år. Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 10 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av två i föreningens styrelse.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisorer och 1 suppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Revisorn skall:

 1. verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning,
 2. avlägga revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

Föreningen skall avsätta medel till en underhållsfond for att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningarna. Det åligger föreningens styrelse att upprätta en plan för underhållet, som gör det möjligt att bedöma avsättningens storlek. Beloppet skall framgå av utgifts- och inkomststaten.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts‐ och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske skriftligen.

Kallelse skall ske senast två veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom anslag.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. val av ordförande för stämman
 3. val av sekreterare för stämman
 4. val av två justeringsmän
 5. fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. föredragning av styrelsens årsredovisning
 7. föredragning av revisorernas berättelse
 8. fastställande av resultat‐ och balansräkningen
 9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 11. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 12. frågan om arvoden
 13. styrelsens förslag till utgifts‐ och inkomststat samt debiteringslängd
 14. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 15. val av revisorer och suppleanter
 16. fråga om val av valberedning
 17. övriga frågor
 18. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 2, 3, 4, 11, 18.

§ 17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras senast inom tre veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.